بررسی رابطه بین عزت نفس و سلامت روان در اضطراب امتحان دانشجویان

بررسی رابطه بین عزت نفس و سلامت روان در اضطراب امتحان دانشجویان
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 111

حجم فایل (به کیلوبایت) : 272

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 20000 تومان

خرید و دانلود

 پایان نامه  کارشناسی در رشته ی روان شناسی عمومی

 بررسی رابطه بین عزت نفس و سلامت روان در اضطراب امتحان دانشجویان

 

مقدمه

 

یکی از متغیرهایی که می تواند در دانشجویان تأثیر منفی بر عملکرد تحصیلی داشته باشد اضطراب امتحان است اضطراب امتحان در ارزیابی شناختی منفی واکنش های فیزیولوژیکی نامطلوب و افت عملکرد تحصیلی منجر می شود و نقش مضطرب و بازدارنده ای در سلامت روانی و تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان ایفا می کند (سارسون ، 1975، به نقل از گلپور 1385)

یکی از انواع اضطراب آموزشگاهی که به عنوان یک پدیده متعادل و هم آموزشی رابطه ی تنگاتنگی با عملکرد و پیشرفت تحصیلی کودکان و نوجوانان دارد اضطراب امتحان است این پدیده یکی از متغیرهای شناختی هیجانی بسیار مهم است که به طور جدی توسط ومندلر از سال 1952 شروع شده است (هیل - 1984) ساراسون و مندلر (1952) معتقدند موقعیت امتحان دو نوع سایق را فرا می خواند.

الف)ابتدا سایق های تکلیف محوری برانگیخته می شود که موجب بروز رفتارهایی برای انجام تکلیف می گردد.

ب)دوم سایق های اضطراب آموخته شده است که این سایق ها دو نوع رفتار و پاسخ های مربوط به تکلیف و نامربوط به تکلیف را به وجود می آورد. 1-پاسخ های مربوط به تکلیف که افراد بر اساس آن می توانند تکلیف و امتحان را به پایان برسانند و اضطراب خود را کاهش دهند. 2-پاسخ ها و رفتارهای نامربوط به تکلیف که با احساسات و هیجاناتی از درماندگی، واکنش جسمانی شدت یافته، پیش بینی و انتظار تنبیه و توبیخ و ... مشخص از جمله متغیرهای تأثیر گذار بر اضطراب امتحان عزت نفس  است.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول 8

مقدمه     9

بیان مسأله            11

اهمیت و ضرورت پژوهش    12

اهداف پژوهش       12

فرضیه های پژوهش            13

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها       13

اضطراب امتحان    13

عزت نفس            14

سلامت روان         14

تعریف عملیاتی      15

سلامت روانی       15

عزت نفس            15

اضطراب امتحان    15

فصل دوم 16

عزت نفس            17

عزت نفس درقرآن مجید       19

عزت نفس کلی      21

عزت نفس اجتماعی 21

عزت نفس تحصیلی 21

مولفه های اساسی عزت نفس  21

ماهیت عزت نفس   23

نظریات مرتبط با  عزت نفس 23

سلامت روان         29

تعریف سلامت روانی          31

تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف        33

اصول بهداشت روانی          36

خصوصیات افراد دارای سلامت روانی 37

عوامل موثر در تامین سلامت روان      40

نظریات مرتبط با  سلامت روانی         41

نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی  45

تعریف اضطراب امتحان      47

علایم اضطراب امتحان        48

شیوع اضطراب امتحان        48

مؤلفه های اضطراب امتحان  48

مدل ها و نظریه های اضطراب امتحان 50

الف)مدل شناختی    50

ب)فرآیند انتقالی     51

ج)مدل نقض مهارتها           51

د)مدل نقض دوگانه 52

ﻫ)مدل شناختی  رفتاری        52

و)مدل پردازش اطلاعات      53

علل و همبسته های اضطراب امتحان    53

الف)عوامل و همبسته های فردی         53

ب)عوامل و همبسته های خانوادگی      62

ج)عوامل و همبسته های آموزشگاهی    66

پژوهش های انجام شده مربوط به موضوع پژوهش            71

تحقیقات داخلی       73

فصل سوم            83

روش تحقیق          84

جامعه آماری         84

نمونه آماری         84

روش تجزیه و تحلیل داده ها   84

ابزار جمع آوری داده ها        84

فصل چهارم          91

آمار توصیفی        92

بخش دوم آمار استنباطی       98

بحث و نتیجه گیری 102

محدودیت ها         103

پیشنهادات            103

منابع و ضمائم       104