ارتباط نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادکامی در بیماران دیابتی

ارتباط نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادکامی  در بیماران دیابتی
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 97

حجم فایل (به کیلوبایت) : 452

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 18000 تومان

خرید و دانلود

 

 پایان‌نامه کارشناسی ارشد (M.A.)

 

رشته روانشناسی بالینی

 

موضوع

ارتباط نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادکامی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادكامی در بیماران دیابتی می­باشد. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به دیابت عضو انجمن دیابت شهرستان اردبیل می­باشند. تعداد نمونه پژوهش 80 نفر از بیماران بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده­ها، از پرسشنامه‌های نظم­جویی شناختی هیجان، امید به زندگی و شادكامی استفاده شد. داده‌های پژوهش با روش های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین راهبردهای مثبت و منفی نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادكامی رابطه معناداری وجود دارد(01/0 p<). بنحوی که بین راهبردهای مثبت نظم جویی شناختی با امید به زندگی و شادكامی رابطه مثبت و بین راهبردهای منفی نظم جویی شناختی با امید به زندگی و شادكامی در بیماران دیابتی رابطه منفی معنادار بدست آمد. در مجموع می­توان عنوان نمود راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در زمره مهمترین عوامل وابسته به امید به زندگی و شادكامی در بیماران دیابتی می باشد و نیازمند توجه مسئولان، مراکز درمانی و ... جهت به کارگیری موثر راهبردهای مثبت و به طبع آن افزایش امید به زندگی و شادكامی در این بیماران می باشد.

 

کلمات کلیدی: دیابت، نظم­جویی­ شناختی هیجان، امید به زندگی، شادكامی 

در بیماران دیابتی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

 

چکیده................................................... 1

فصل اول: كلیات

1-1-مقدمه............................................... 2

1-2-بیان مسأله.......................................... 5

1-3-اهمیت و ضرورت ...................................... 7

1-4-اهداف پژوهش......................................... 8

1-4-1-هدف کلی .......................................... 8

1-4-2-اهداف جزئی پژوهش.................................. 8

1-5-فرضیه‏های پژوهش...................................... 8

1-6-سوال­‏های پژوهش....................................... 9

1-7-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش ............. 9

1-7-1-دیابت............................................. 9

1-7-2-امید به زندگی..................................... 9

1-7-3-شادکامی........................................... 9

1-7-4-نظم جویی شناختی هیجان ............................ 10

فصل دوم: ادبیات و مستندات، چارچوب‌ها و مبانی، سابقه و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه............................................... 12

2-2-دیابت............................................... 12

2-2-1-انواع دیابت....................................... 12

2-2-2-علائم دیابت........................................ 15

2-2-3-علل بروز دیابت.................................... 16

2-2-4-دیابت و عوامل روانشناختی.......................... 18

2-3-شادکامی ............................................ 18

2-3-1-تعریف شادکامی..................................... 20

2-3-2-نظریه های مرتبط با شادکامی........................ 22

2-3-2-1-نظریه مقایسه اجتماعی ........................... 22

2-3-2-2-نظریه سطح سازگاری............................... 23

2-3-2-3-نظریه شناختی.................................... 23

2-3-2-4-نظریه عاطفی..................................... 24

2-3-2-5-نظریه های میان فرهنگی........................... 24

2-3-3-انواع شادکامی..................................... 24

2-3-4-دیدگاه ها ی مربوط به شادکامی...................... 25

2-3-5-عوامل مؤثر بر شادکامی............................. 27

2-3-6-سلامت روانی و شادکامی.............................. 28

2-3-7-ویژگی­های شخصیتی و شادکامی......................... 28

2-3-8-شادکامی و موفقیت.................................. 29

2-3-9-شادی و اهداف...................................... 29

2-3-10-شادکامی و نیازها................................. 30

2-3-11-ارزشها و شادکامی................................. 30

2-3-12-سازگاری و شادکامی................................ 31

2-4-امید به زندگی....................................... 31

2-4-1-امید در زندگی..................................... 34

2-4-2-خوش بینی، امید و سلامت............................. 35

2-4-3-زندگی دلپذیر و افزایش میزان امید به زندگی......... 36

2-4-4-امید به زندگی در زندگی پر خطر..................... 36

2-4-5-امید به زندگی..................................... 36

2-4-6-امید به زندگی در ایران............................ 37

2-4-7-ابعاد امید........................................ 38

2-4-8-مفروضه های امید درباره­ی آدمی...................... 40

2-5-نظم جویی شناختی هیجان .............................. 40

2-5-1-ابعاد نظم جویی شناختی هیجان ...................... 41

2-5-2-نظم جویی  هیجان................................... 42

2-5-3-مدل فرایند نظم جویی  هیجانی گروس ................. 45

2-5-4-نظم جویی شناختی هیجان و اختلالات اضطرابی ........... 46

2-6-پیشینه پژوهش........................................ 49

2-6-1-پیشینه­های مرتبط با امید به زندگی و شادکامی در بیماران دیابتی 49

2-6-2-پیشینه­های مرتبط با نظم جویی شناختی هیجان.......... 51

2-6-3-جمع بندی پیشینه پژوهش............................. 52

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

3-1-مقدمه............................................... 55

3-2-روش پژوهش........................................... 55

3-3-جامعه آماری......................................... 55

3-4-روش نمونه‏گیری و حجم نمونه........................... 55

3-5-روش گردآوری داده‏ها.................................. 55

3-6-ابزارگردآوری اطلاعات................................. 55

3-7-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها.................. 57

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از پژوهش

4-1-مقدمه............................................... 59

فصل پنجم: بحث و تفسیر و نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

5-1-بحث و نتیجه‌گیری..................................... 65

5-2-نتیجه‌گیری کلی....................................... 69

5-3-محدودیت‌های پژوهش.................................... 69

5-4-پیشنهادات........................................... 69

5-4-1-پیشنهاد کاربردی پژوهش............................. 70

فهرست منابع ............................................ 71

ضمایم................................................... 77

چکیده انگلیسی

 


فهرست جداول

عنوان                                              صفحه

 

جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد جنسیت.................... 59

جدول 4-2: توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل............... 59

جدول 4-3: توزیع فراوانی و درصد نوع دیابت................ 59

جدول 4-4: توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات............. 60

جدول 4-5: میانگین و انحراف استاندارد سن و مدت بیماری.... 60

جدول 4-6: میانگین و انحراف استاندارد راهبردهای تنظیم هیجان، امید به زندگی و شادکامی......................................... 60

جدول 4-7: نتایج ضریب همبستگی پیرسون..................... 61

جدول 4-8: نتایج ضریب همبستگی پیرسون..................... 62

جدول 4-9: نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری................ 62

جدول 4-10: نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری............... 63

 


فهرست نمودارها

عنوان                                              صفحه

 

 

نمودار2-1 ابعاد امید.................................... 39