پروژه بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی

پروژه بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی
رشته تحصیلی : معدن

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 122

حجم فایل (به کیلوبایت) : 3096

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی

آنچه در این پروژه آمده است نتایج مربوط به اكتشاف ذخایر پوزولانی در شعاع 150 كیلو متری اطراف كارخانه سیمان اردبیل و هم چنین كارخانجات در دست احداث می باشد. بدین منظور پس از شناسایی هر كانسار پوزولانی روی نمونه ای مخلوط های مختلف صورت گرفته است. براساس این آزمایشات ارزیابی مقدماتی هر كانسار و انتخاب اولویت ها برای اكتشافات تفضیلی و بررسی های نهایی كاربرد موجود در آن انجام پذیرفته است. بدیهی است انجام بررسیهای تفظیلی می بایست متقابلاً دنبال گردند. امید است این بررسی ها بتواند آغازی برای استفاده مطلوب از منابع كشور و تولید انبوده این نوع سیمال گردد.

 

فهرست مطالب:

فصل اول:

كلیات................................................................................................................... 1

موقعیت  جغرافیایی ............................................................................................ 1

مقدمه ................................................................................................................... 7

فصل دوم:

خلاصه ای از زمین شناسی منطقه اردبیل ......................................................... 13

فصل سوم :

خاصیت پوزولان ................................................................................................ 18

بارزترین نكات مثبت تولید سیمان با مواد افزودنی ........................................ 19

كشورهای تولید كننده سیمان پوزولانی و استانداردهای آن........................... 20

بررسیهای مقدماتی برای شناسایی و اكتشاف مواد پوزولان .......................... 22

مناطق مورد بررسی جهت اكتشاف مقدماتی مواد پوزولانی در اردبیل.......... 24  

1- توف برشها وهیا لوكلاستیت های ائوسن .................................................. 24

1-1- زمین شناسی.............................................................................................. 24

1-2- سنگ شناسی ............................................................................................ 28

1-3- پوزولان اكتیویته........................................................................................ 32

1-4- ذخیره احتمالی.......................................................................................... 33

1-5- نگرشی به جنبه های اقتصادی................................................................. 33

2- توف ها و توف برشهای پامیس دار موجود در رسوبات جنوب اردبیل.. 34

2-1- خلاصه ای از زمین شناسی حوضه رسوبی نئوژن در جنوب اردبیل.... 34

2-2- بررسی توفهای پامیس دار موجود در رسوبات  جنوب اردبیل بعنوان ماده اولیه سیمان پوزولان    41

2-2-1 اندیس شماره 1 ( اندیس چای سیغرلی)............................................. 41

الف- موقعیت جغرافیایی  ................................................................................. 41

ب- شرح واحدهای سنگی ............................................................................... 42

ج- مطالعات سنگ شناسی................................................................................. 47

د- آزمایشات میزان فعالیت پوزولانی................................................................ 57

م- ذخیره احتمالی .............................................................................................. 59

ه- نگرشی به جنبه های اقتصادی ..................................................................... 60

2-2-2 اندیس شماره 2 ( اندیس دیم سیغرلی – اوچقاز )............................. 61

الف – موقعیت جغرافیائی ................................................................................. 61

ب- شرح واحد های سنگی ............................................................................. 61

ج- مطالعات سنگ شناسی ................................................................................ 66

د- آزمایشات پوزولان اكتیویته........................................................................... 71

م- ذخیره احتمالی............................................................................................... 71

ه- نگرشی به جنبه های اقتصادی ..................................................................... 72

2-2-3 اندیس شماره 3 ( اندیش قشلاق قاسملو ).......................................... 72

الف- موقعیت جغرافیایی.................................................................................... 72

ب- شرح واحدهای سنگی ............................................................................... 72

ج- مطالعات سنگ شناسی................................................................................. 74

د- آزمایشات پوزولان اكتیویته ......................................................................... 78

م- ذخیره احتمالی .............................................................................................. 79

ه- نگرشی به جنبه های اقتصادی....................................................................... 79

2-2-4 – اندیس شماره 4 ( اندیس الماس كندی).......................................... 80

الف- موقعیت جغرافیایی.................................................................................... 80

ب- شرح واحدهای سنگی ............................................................................... 80

ج- مطالعات سنگ شناسی ................................................................................ 83

د- آزمایش پوزولان اكتیویته ............................................................................. 83

م- ذخیره احتمالی .............................................................................................. 84

هـ - نگرشی به جنبه های اقتصادی ................................................................. 84

3- ایگنمبریت ها و خاكسترهای آتشفشانی مربوط به فعالیت آتشفشانی سبلان..... 85

3-1- مختصری در مورد زمین شناسی آتشفشان سبلان ................................. 85

3-2- بررسی ایگنمبریت های دره قطور سویی بعنوان ماده اولیه سیمان پوزولان....... 88

3-2-1 مطالعات سنگ شناسی........................................................................... 89

3-2-2- آزمایش پوزولان اكتیویته ................................................................... 92

3-2-3- ذخیره احتمالی .................................................................................... 92

3-2-4- نگرشی به جنبه های اقتصادی ........................................................... 93

3-3- نهشته های خاكستر دامنه های شرقی سبلان ......................................... 93

3-3-1- اندیس شماره 1( اندیس غرب سرعین ) .......................................... 94

3-3-2- اندیس شماره 2( اندیس حسن باری) .............................................. 97

3-3-3- اندیس شماره 3 ( اندیس ایمچه) ...................................................... 97

3-3-4- اندیس شماره 4 ( اندیس باری ) ...................................................... 98

3-3-5- اندیس شماره 5 ( اندیس دیج و یجین ) .......................................... 102

3-3-6- اندیس شماره 6- ( اندیس حمله ور ) ............................................. 102

3-3-7- مطالعات سنگ شناسی ....................................................................... 106

3-3-8- آزمایش پوزولان اكتیویته ................................................................... 107

3-3-9- ذخیره احتمالی .................................................................................... 107

3-3-10- نگرشی به جنبه های اقتصادی.......................................................... 108

ارزیابی كلی : .................................................................................................... 109