سمینار نساجی انواع نخ های تولید شده در سیستم ریسندگی چرخانه ای

سمینار نساجی انواع نخ های تولید شده در سیستم ریسندگی چرخانه ای
رشته تحصیلی : سمینار

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 63

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1052

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 10000 تومان

خرید و دانلود

سمینار نساجی انواع نخ های تولید شده در سیستم ریسندگی چرخانه ای

چكیده
با توجه به مشكلات نخ ریسندگی رایج رینگ مكانیس مهای ریسندگی مدرن (روز) آه یكی از این روشها ریسندگی چرخان های آه تبدیل مستقیم فیتیله به نخ می باشد. به وجود آمد تا به نوعی نیاز به نخ مصرفی در نساجی را برطرف سازد. در اینجا ما مطالبی در مرود تاریخچه سیستم و نحوه ریسندگی چرخانه ای معمولی، معرفی اجزاء و انواع نخ های معمولی چرخانه تولید شده نخ های فانتزی، نخ های راه راه، نخ های در مورد نخ های ترآیبی Textile Res. گره دار، نخ ملانژ و… معرفی شده است. همچنین مقاله ای از آارآرده ارائه شده است. HUGH GONG ریسیده شده در سیستم چرخان های م یباشد آه جناب آقای امیدواریم این مطالب برای علاقمندان، دانشجویان و آسانی آه در این صنعت نساجی مشغول آار م یباشند مفید واقع شود. متشكرم

 • فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  چكیده ١
  مقدمه ٣
  پیشگفتار ٤
  تاریخچه تكامل و توسعه ٥
  فصل دوم ١١
  چرخانه ی معمولی ١٢
  تشریح نحوه تشكیل نخ ١٢
  بازآردن فیتله ١٣
  انتقال الیاف در شیار چرخانه ١٣
  جمع آوری الیاف در شیار چرخانه ١٣
  تشكیل نخ ١٤
  برداشت و پیچش نخ تولیدی ١٤
  اجزاء یك واحد چرخانه ١٥
  الف – شیپوری ١٦
  ب- غلطك و صفحه تغذیه ١٧
  پ- زننده ١٧
  ت- آانال انتقال ٢٠
  ث- چرخانه ٢٢
  ز
  ج- جایگاه چرخانه ٢٤
  چ- آانال خروج نخ ٢٥
  چ- ١ – آنترل تأثیر تاب مجازی ٢٧
  چ- ٢ – آم نمودن سایش ٢٩
  ح- غلطك برداشت ٣٠
  خ- اجزاء پیچش و بست هبندی ٣٠
  چگونگی انتقال حرآت ٣٢
  نخ چرخانه ای ٣٢
  آرایش الیاف در نخ چرخان های ٣٣
  ویژگی های نخ چرخانه ای ٣٤
  فصل سوم ٣٦
  تهیه نخ فانتزی اسلاب در سیستم چرخان های ٤١
  تعریف نخ فانتزی ٤١
  روشهای متداول تهیه نخ فانتزی ٤٢
  آاربرد نخ های اسلاب ٤٤
  فصل چهارم ٤٥
  مقاله سید مهدی نعمتی ٤٦
  چكیده ٤٦
  فهرست علائم ٤٦
  آلید واژه ها ٤٧
  ح
  مقدمه ٤٧
  تهیه نخ فانتزی ٤٧
  فصل پنجم ٥٣
  نخ ملانژ ٥٤
  تغییر در ساختار نخ ٥٤
  نخ گره دار ٥٤
  نخ راه راه ٥٤
  نخ خارج از مرآز ٥٥
  نخ های آشسان چرخانه ای ٥٨
  تأثیرات ترآیب نخهای دوجزئی ریسیده شده در ریسندگی انتهای آزاد ٥٩
  نتیجه گیری آلی ٦٣
  منابع و مأخذ64