پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 404 KB

تعداد صفحات : 123

بازدیدها : 371

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 150000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد

پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد

پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد

 

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع  همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه افراد معتاد و غیر معتاد شهر تهران تشکیل دادند. نمونه پژوهش شامل 100نفر (50 نفر معتاد و 50 نفر غیر معتاد) بودند. روش نمونه  گیری به شیوه نمونه گیری هدفمند بود. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس هوش معنوی کینگ (SISRI)، پرسشنامه سبک دلبستگی هازان و شیور و پرسشنامه شادکامی آکسفورد بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازآزمون‌های همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که بین هوش معنوی و سبک دلبستگی ایمن و شادکامی در افراد معتاد و غیر معتاد رابطه مثبت  معنی داری وجود دارد. بین هوش معنوی و سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا در افراد معتاد و غیر معتاد رابطه معنی معنادار وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که بین هوش معنوی با سبک دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد رابطه وجود دارد.

                       

کلید واژه ها : هوش معنوی، سبک دلبستگی، شادکامی، اعتیاد.

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات پژوهش

2

1-1 مقدمه.........................................................................................................................................................................

4

1-2 بیان مسئله...............................................................................................................................................................

7

1-3 اهمیت و ضرورت.....................................................................................................................................................

9

1-4 اهداف.........................................................................................................................................................................

9

1-5 فرضیه ها...................................................................................................................................................................

9

1-6 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها....................................................................................................................

 

فصل دوم. ادبیات و پیشینه پژوهش

13

2-1.         اعتیاد..................................................................................................................................................................

13

2-1-1.              انواع وابستگی به مواد.....................................................................................................................................

14

2-1-2.              اختلالات مرتبط با مواد بر طبق DSM-5................................................................................................

15

2-1-3.              اختلالات مصرف مواد بر طبق DSM-5..................................................................................................

17

2-1-4.              اختلالات ناشی از مواد بر طبق DSM-5.................................................................................................

17

2-1-4-1                    مسمومیت و ترک مواد..........................................................................................................................

17

2-1-5.  اختلالات روانی ناشی از مواد......................................................................................................................

19

2-1-6.   سبب شناسی....................................................................................................................................................

26

2-2.          هوش معنوی....................................................................................................................................................

26

2-2-1.  هوش .................................................................................................................................................................

27

2-2-2.  مـعنویت...........................................................................................................................................................

28

2-2-3.  هوش معنوی و مؤلفه های آن......................................................................................................................

32

2-2-4.  مؤلفه های هوش معنوی در‌ اسلام‌...............................................................................................................

34

2-2-5.  رشد هوش معنوی...........................................................................................................................................

36

2-2-6.   هوش‌ معنوی‌ و سلامت روانی.....................................................................................................................

36

2-2-7.  مقایسه هوش معنوی با هوشهای دیگر......................................................................................................

38

2-3.          دلبستگی .........................................................................................................................................

42

2-3-1.              سبك های دلبستگی...............................................................................................................

44

2-3-2.              نظریه های مختلف در مورد دلبستگی..............................................................................

53

2-3-3.              مراحل تحول دلبستگی و اجتماعی شدن...............................................................

54

2-3-4.              دیدگاه دلبستگی در نوجوانان ...............................................................................

57

2-4.          شادکامی...........................................................................................................................................................

57

2-4-1.              تعاریف شادکامی....................................................................................................................................

60

2-4-2.              مولفه های شادکامی..............................................................................................................................

61

2-4-3.              رویکرد های نظری شادکامی..............................................................................................................

66

2-4-4.              عـوامل مـؤثر بـر شادکامی....................................................................................................................

69

2-5.          مروری بر پیشینه پژوهش............................................................................................................................

69

2-5-1.              پژوهش های داخلی................................................................................................................................

72

2-5-1.              پژوهش های خارجی...........................................................................................................................

 

فصل سوم: روش پژوهش

75

3-1.          مقدمه..................................................................................................................................................................

75

3-2.          روش پژوهش.................................................................................................................................................

75

3-3.          جامعه آماری..................................................................................................................................................

75

3-4.          نمونه و روش نمونه گیری...........................................................................................................................

75

3-5.          ابزارهای پژوهش............................................................................................................................................

80

2-3-5.              روش اجرای پژوهش............................................................................................................................

80

2-3-6.               روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.............................................................................................................

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

82

4-1.          مقدمه.........................................................................................................................................................................

82

4-2.          داده های توصیفی...................................................................................................................................................

83

4-3.         داده های استنباطی.............................................................................................................................................

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

87

5-1. مقدمه..........................................................................................................................................................................

87

5-2. تفسیر یافته های تحقیق..........................................................................................................................................

89

5-3.          محدودیت های پژوهش..........................................................................................................................

90

5-4.          پیشنهادات....................................................................................................................................................

90

5-4-1.              پیشنهادات پژوهشی.................................................................................................................................

90

5-4-1.              پیشنهادات کاربردی.................................................................................................................................

91

منابع......................................................................................................................................................................................

101

ضمائم..................................................................................................................................................................................


قسمتی از منابع:

 

 

 

منابع فارسی

اتكینسون و ریتال و دیگران .(1389). زمینه روان شناسی هیلگارد جلد 1.ترجمه: حسن رفیعی و دیگران.تهران: انتشارات ارجمند .

اكبری ، مهدی .(1390). رابطه بین سبکهای دلبستگی و شیوه های فرزند پروری و عزت نفس با گرایش به مواد مخدر در معتادان مرد مراجعه کننده به مراکز درمان سؤمصرف مواد شهر تهران . پایان نامه كارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه آزاد واحد رودهن.

اكبری ، مهدی .(1390). رابطه بین سبکهای دلبستگی و شیوه های فرزند پروری و عزت نفس با گرایش به مواد مخدر در معتادان مرد مراجعه کننده به مراکز درمان سؤمصرف مواد شهر تهران . پایان نامه كارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه آزاد واحد رودهن.

انجمن روانپزشکی آمریکا .(2013). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی(DSM-5). ترجمه یحیی سید محمدی (1393). تهران: نشر روان.

اینگلهارت، رونالد. (1994). تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر (1382). تهران: کویر.

آرگایل، مایکل. (بی تا). روان شناسی شادی. ترجمه مهراد کلانتری و همکاران (1383). اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.

بابامیری، محمد؛ وطن خواه، محمد؛ معصومی جهاندیزی، حسین؛ نعمتی، مرضیه؛ درویشی، مهسا. (1392). بررسی رابطه بین سبک های مقابله با استرس، افکار خودآیند منفی، و امیدواری با شادکامی در افراد معتاد مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد شهر اهواز در سال 1390. مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی زنجان،   دوره  21 ، شماره  84 : 91-82.

باوی، ساسان. (1388). اعتیاد (انواع مواد، سبب شناسی، پیشگیری، درمان).جلد اول، چاپ اول،اهواز: دانشگاه آزاد اسلامی.

پروین، لورنس ای.؛ و جان، اولیور پی. (2001). شخصیت(نظریه و پژوهش). مترجمان: دکتر محمد جوادی و پروین کدیور (1386).چاپ هشتم، انتشارات آییژ.

پسندیده، عباس. (1390). نظریه توحید در شادکامی. مجله روانشناسی و دین. شماره 15، 30-5.

ترقی جاه، صدیقه و نجفی، محمود. (1387). بررسی رابطه آسیب پذیری در برابر مصرف مواد و در معرض خطر خود کشی بودن با سلامت روانی و میزان بهره گیری از اعتقادات مذهبی. چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه شیراز.

تقوی رودسری ، افسانه . (1383) . بررسی رابطه سبک های دلبستگی با افسردگی در بزرگسالان . پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی . دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی . دانشگاه آزاد اسلامی

جامی، عبدالرحمن. (1380) نقد الفصوص فی شرح نقش الفصوص، تهران‌، مؤسسه‌ پژوهشی‌ حـکمت و فـلسفه ایران.

جزایری، علیرضا و دهقانی، محمود. (1383). بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی، اعتیاد و نیمرخ روانی افراد معتاد در مقایسه با افراد غیر معتاد. اعتیاد پژوهی،

حاجی ولی زاده ، ناهید . (1389) . بررسی رابطه دلبستگی و شیوه فرزندپروری مادران ایرانی در ایران و آمریکا . پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی . دانشگاه پیام نور . 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه بررسی میزان عزت نفس بین دو گروه زنان متأهل و مجرد

تحقیق روابط اجتماعی معلمان و دانش آموزان در عصر ارتباطات

تحقیق ناشنوایان و مشکلات تدریس آنها

پروژه تاثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام